การรักษาศีล 5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาเพขรบุรี = Panca-Sila Observation of Mahamakut Buddhist University Students, Siridhorn Campus, Phetchaburi Center /

ผู้แต่ง
พระวิบุล ฉนฺทธมฺโม (เรือง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ว634ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ท) 126 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.