การรักษาศีล 5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาเพขรบุรี = Panca-Sila Observation of Mahamakut Buddhist University Students, Siridhorn Campus, Phetchaburi Center /

ผู้แต่ง
พระวิบุล ฉนฺทธมฺโม (เรือง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554