การดำเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ = Living a Life According to Sikkhattaya of Students in Matthayomwatmaisamutkitwittayakom School, Phrasamutchedi District, Samutprakan Province /

ผู้แต่ง
พระมหากิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโก (หนูสุรา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554