พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนาของชุมชนวัดดีดวด แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร = The Buddhist Funeral Ceremony of Wat Deeduad Community, Wat Thaphra Sub-District, Bangkokyai District, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระปลัดมานิตย์ จิรมโน (เชี่ยวชาญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554