พระราหูและการสวดนพเคราะห์ในชุมชนวัดศีรษะทอง ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Phrarahoo and Noppakroa Chanting in Wat Sisathong Community, Sisathong Sub-District, Nakhonchaisi District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
พระครูสิโรตม์สุวรรณารักษ์ (มานิตย์ ติสาโร/บุญมีลาภ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553