ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = People's Opinion on Folk Museum Management of Wat Samrong, Nakhonchaisi District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ/สวัสดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 069 ป659ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 172 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.