ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = People's Opinion on Folk Museum Management of Wat Samrong, Nakhonchaisi District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ/สวัสดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554