การพัฒนาด้วยการปฏิบัติตามหลักอัปปมาทธรรมของประชาชนในชุมชนหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = The Self Development by Practing the Principle of Appamadadhamma of People in Nongnokkai Community, Nongnokkai Sub-District, Krathumbaen District, Sumutsakhon Province /

ผู้แต่ง
พระมหาธัญกิจ สุทินฺโน (จันทดิษฐ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554