ธุดงค์ : ทำอะไร? ที่ไหน? เพื่ออะไร? = Dhutanga : What to Do? Where? What for? /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1