การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม = Hormony Engagement in the Sufficiency Economy Village Module with Buddhadhamma /

ผู้แต่ง
สมโภชน์ สุวรรณรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560