บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย = An Integration of Buddhadhamma in Duty Performance of Thai Lawyers /

ผู้แต่ง
ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559