การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนักปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา = An Analytical Study Leadership of Governers in Buddhist Approach /

ผู้แต่ง
พระสาเวต วิริยปณฺฑิโต (ดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30132 ส687ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-จ) 118 หน้า ; 30 ซม.