พระพุทธเจ้าในฐานะนายแพทย์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Buddha as a Doctor : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
อรอุมา เลาหพิบูลย์กุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555