พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560