กฎหมายไทย เล่ม 48 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน = Thai Law /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1