At the Restaurant /

ผู้แต่ง
ไลเซ็นเบอร์กส, โรเบิร์ต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
428 ล979A 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
300 หน้า