การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของคำสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท = Analtical Study on Benefits of the Teaching for Pacchimadisa in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระคำมา ฐิตสทฺโธ (ศรีหวาด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ค375ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ซ) 91 หน้า ; 30 ซม.