การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเนกขัมมบารมีในพระพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Nekkhamma Parami in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระบุญนาน อกิญฺจโน (สุขเติม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553