การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีคิดตามแนวอภิธรรมปิฎก = An Analytical Study of the Conceptual Thinking According to the Abhidhamma Pitaka /

ผู้แต่ง
พระเมธา ฐิตโสภโณ (หริมเทพาธิป)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553