ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติไปสู่สุคติภูมิ (สวรรค์) = An Analytical Study of Buddhist Principles Enabling the Practitioners to the Blissful Realm (Heavan) /

ผู้แต่ง
พระมหามนูญ ธมฺมครุโก (ศิริไสย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552