การศึกษาเชิงวิเคราะห์การดำเนินชีวิตตามความเชื่อเรื่องสุคติในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Leading One's Life According to the Belief in Blissful States of Existence in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระใบฎีกาสายันต์ อุตฺตโม (สีนินสิทธิ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553