การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักจริยธรรมในโอวาทปาฏิโมกข์ = An Analtical Study of Ethical Priniples in the Buddha's Principal Teaching /

ผู้แต่ง
เจ้าอธิการทองใบ เทวธมฺโม (ชาระ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551