การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าม้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Political Participation of the Hmong in San Sali Sub-District Administrative Organization, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการบัณฑิต จนฺทวํโส (ทุนเดช)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 บ259ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฐ) 99 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.