คำสอนผู้บวชพรรษาเดียว ฉบับสมบูรณ์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1