ศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ของมงคลในพุทธปรัชญาเถรวาทแนวมงคลสูตร = An Analytical Study of the Advantages of Blessing in Mangala Sutta /

ผู้แต่ง
พระอชิรวิชญ์ โอภาโส (แสนบุญศิริ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 อ119ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฌ) 188 หน้า ; 30 ซม.