ศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ของมงคลในพุทธปรัชญาเถรวาทแนวมงคลสูตร = An Analytical Study of the Advantages of Blessing in Mangala Sutta /

ผู้แต่ง
พระอชิรวิชญ์ โอภาโส (แสนบุญศิริ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553