ศึกษาวิเคราะห์อารักขสัมปทาตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study on Achievement of Protection in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระครูโสภิตปัญญานุยุต ญาณธมฺโม (ขันขจร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ป524ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฌ) 109 หน้า ; 30 ซม.