การศึกษาวิเคราะห์จินตามยปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท = Wisdom Resulting from Reflection : An Analtical Study /

ผู้แต่ง
ประพนธ์ มัธยันต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557