การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ = An Analytical Study of Buddhadasa Bhikkhu's Buddhist Philosophy-Based Concepts on Peace /

ผู้แต่ง
พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม (เถื่อนศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558