การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจาการประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Development the Family of Quality by Absting from Sexual Misconduct According to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระเหลาคำ จนฺทสาโร (เทพพอักษร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558