การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Social Quality Development by Abstience from Intoxicants Causing Heedlessness According to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสุชีพ วรญาโณ (อินทร์สำราญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ส763ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ช) 79 หน้า ; 30 ซม.