การศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Right Understanding in Philosophy of Theravada Buddhist /

ผู้แต่ง
พระเฉลิมชัย ฉนฺโน (แพงจันทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ฉ417ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฌ) 153 หน้า ; 30 ซม.