ศึกษาเปรียบเทียบทางสายกลางของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับขงจื๊อ = A Comparative Study of Middle Paths in Theravada Buddhist and Confucius Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมงคล อภิญาโณ (นารีน้อย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553