การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสาน = An Analytical Study of the Theravada Buddhist Philosophy as Found in Isan Literature /

ผู้แต่ง
พระผจญ อาภากโร (จิตตะยโศธร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 291.301 ผ143ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ฌ) 93 หน้า ; 30 ซม.