การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสาน = An Analytical Study of the Theravada Buddhist Philosophy as Found in Isan Literature /

ผู้แต่ง
พระผจญ อาภากโร (จิตตะยโศธร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556