การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าของพระรัตนตรัยฐานะเป็นที่พึ่งของชาวพุทธ = An Analytical Study of the Value of the Triple Gems as the Refuge of Buddhists /

ผู้แต่ง
วุฒิธรรม จันทร์ทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556