ศึกษาวิเคราะห์วิกฤตการณ์อาหารโลกและการบริโภคอาหารตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the World Food Crisis and Food Consumption According Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ (สีทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554