การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาในจันทกุมารชาดก = An Analytical Study of Buddhist Philosophy in Candakumara Jataka /

ผู้แต่ง
พระมหาเสกข์ เขมจารี (คำพา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552