การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในพระพุทธรูป = An Analytical Study of the Principles of Buddhist Philosophy as Appeared in Buddha Images /

ผู้แต่ง
พระมหาสมเจต สมจารี (หลวงกัน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552