ศึกษาบทบาทพระอุมาลีคุณูปมาอาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น = A Study of the Role Phra Ubaligunupamacharaya (Puang Dhammapanno) in the Conservation of Local Atrs and Culture /

ผู้แต่ง
พระสุวิทย์ กลฺยาณธมฺโม (ไชยเสมอ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557