การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาของนักธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป : ศึกษาเฉพาะกรณี เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ กรุงเทพมหานคร = An Application of Buddhist Philosophy of Garment Businessmen in Their Business : A Case Study of the Platinum Fashion Mall, Bangkok /

ผู้แต่ง
รจิต สิทธิศาสตร์สกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555