ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยกุศลพิธีในปรัชญาเถรวาท = A Study of the Propagation of Buddhism by Wholessome Arrangement in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระครูใบฎีกาวานิช ปภสฺสโร (บุญล้น)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556