สติและสัมปชัญญะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = Mindfulness and Clear Comprehension and Life Quality Development in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระอธิการประชิด วชิโร (จันทร์จำรัส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554