สติและสัมปชัญญะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = Mindfulness and Clear Comprehension and Life Quality Development in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระอธิการประชิด วชิโร (จันทร์จำรัส)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ป239ส 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฌ) 96 หน้า ; 30 ซม.