การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมด้วยหลักสันติวิธีตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = Problem-Solving of Social Conflicts with Peaceful Principles in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระอธิการบุญเลิศ ฐานวโร (เสนปอภาร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 303.6 บ563ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ญ) 127 หน้า ; 30 ซม.