การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในวิถีโตโยต้า = An Analytical Study of Theravada Buddhist Philosophy as Found in the Toyota Way /

ผู้แต่ง
สมัชชา ก้อนแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557