การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในวิถีโตโยต้า = An Analytical Study of Theravada Buddhist Philosophy as Found in the Toyota Way /

ผู้แต่ง
สมัชชา ก้อนแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส292ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฎ) 114 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.