การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีปฏิปุจฉาพยากรณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Ananlytical Study of the Buddhist Methodogy of the Patipucchavyakarana in the Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ศิวากร ชุติวิทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557