ศึกษาวิเคราะห์อิสรภาพในพุทธปรัชญา = An Analytical Study of Freedom in Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
กิติยา สุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557