การดำเนินชีวิตหลักฆราวาสธรรมของบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Living a Life According to Rules of Household Conduct of Personnel, Faculty of Medicine, Khonkaen Province /

ผู้แต่ง
พรประภา ชินคำหาญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554