บทบาทการบริหารจัดการวัดของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดในจังหวัดนครนายก = The Role of Biddhist Monks in Temple Administrating and Management : A Case Study of Temple in Nakornmayok Province /

ผู้แต่ง
สมชาย บุญมา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552