ความเชื่อตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทของชาวพุทธบ้านโคกทม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด = Buddhist's Beliefs, According to Philosophical Princples of Theravada Buddhism at Ban Khok Thom, Tombon Bua Dang, Phathum Rat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สมหมาย ปาปะเกา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557