ความเชื่อตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทของชาวพุทธบ้านโคกทม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด = Buddhist's Beliefs, According to Philosophical Princples of Theravada Buddhism at Ban Khok Thom, Tombon Bua Dang, Phathum Rat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สมหมาย ปาปะเกา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 291.301 ส287ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฒ) 120 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.