การนำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น = Application of Four Principles of Kindly Treatment in Living a Life of Staffs in Office of Diseases Prevention and Control 6 Khonkaen Province /

ผู้แต่ง
ประจบ ศรีวงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554