วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี = Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สุราษฏร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2560