การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม = An Application of Brahmavihara 4 to Duty of Performance Academic Supporting Officials : A Case Study of Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
หรรษา นิลาพันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ห268ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ถ) 169 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.