ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของโหร : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = People's Expectation to the Characteristics of the Astrologers : A Case Study of Cha-Am Community, Cha-Am Sub-District, Cha-Am District, Pherchaburi Province /

ผู้แต่ง
สุวิจักขณ์ ภานุสรณ์ฐากูร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554